نیلگون-4 http://nilgoon-224.mihanblog.com 2018-04-20T10:41:43+01:00 text/html 2015-08-10T07:08:58+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی دیالوگ ماندگار (رستگاری در عصر هیجده مرداد) http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/447 <div style="text-align: center;"><img src="http://media.snn.ir/medium/archive/27-1-1392%5CIMAGE635017168840626180.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="339" hspace="0" vspace="0" width="602"></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div>پیر مرد : پسر میدونی اینا کیا هستن ...؟</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جوان: آره ، شهید شدن و دارن میارنشون</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پیر مرد : فقط شهید ....؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جوان: اره دیگه ....نکنه خبری شده که ما بیخریم ؟!!!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پیر مرد : آره سالهاست که همه ما بیخبریم !!!!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جوان: پدر جان بی ادبی نباشه، ولی شاید شماها که از علم روز دنیا و فضای مجازی به دور هستین،شاید &nbsp;خبری از اطرافتون نداشته باشین .....!!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>ولی ماها از همه چی خبر داریم ....</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>حتی خبر داریم که .....!!!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پیر مرد حتی از چی خبر دارین ؟!!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جوان : هیچی ولش اینجا جای بحث نیست ....</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;این جنازه ها چطور یه دفعه....</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>تو این موقعیت ....<br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>هیچی ولش !!!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پیر مرد : پسر جان، &nbsp;خودت با زبون خودت داری میگی که از هیچی خبر نداری ...</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>به خاطر اینکه سرت تو علم و فضای مجازی جهوده</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;پیر مرد : پسر جان میدونی این همه مردم چرا اومدن اینجا !!؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جوان : خب معلومه !!!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>میخوان تشیع جنازه کنن دیگه&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>اینم شد سوال ...!!؟؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پیر مرد: دیدی گفتم از همه چی بیخبری&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پسر جان ، من با این سن و کسالت و حتی تو با این همه مشغله دنیای مجازی&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>اومدیم به این شهدا بگیم : <font color="#ff0000">خدا به همراتون ، ولی&nbsp;ما &nbsp;هستیم &nbsp;و نمیذاریم هر بی سروپایی جا پای شما بذاره</font></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پسر جوان،میدونم دلت پاکه یعنی همه جوونامون دلاشون پاکه ....</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>فقط کسی بهشون چیزی نگفته تاحالا که بدونن چه خبره .....</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>با اومدن ماها حداقل اینایی که پول بیت المال رو تو این چند سال به تاراج بردن&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>یه اندازه یه جو خجالت بکشن&nbsp;</b></font></div><div><font color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;بهشون بگیم چطور دلتون اومد پول بیت المال این ملت رو بالا بکشین</b></font></div><div><font color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Iransans" size="1"><b>پسر اردیبهشتی - 94/5/19</b></font></div><div><font color="#cc0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><h2 style="margin: 10px 0px 0px; line-height: 18px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;" align="center"><font style="margin: 0px; line-height: 27px; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#003300" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بیچاره آن پدر شهیدی که</font></h2><h2 style="margin: 10px 0px 0px; line-height: 18px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;" align="center"><font style="margin: 0px; line-height: 27px; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#003300" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">هربار دلش برای پسرش تپید گفتند مردکه گریه نمی کنه . . . .!</font></h2></div><div><font color="#006600" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font color="#006600" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>عصر 18 مرداد #</b></font></div><div><font color="#006600" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>سه راه اسلام آباد #</b></font></div><div><font color="#006600" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>جلو ایستگاه صلواتی#</b></font></div><div><font color="#006600" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>منو یه خورده حس غریبه و قریب ، یهویی #</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><br><img src="http://www.miankhabar.ir/uploads/images/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/94/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5/IMG_3789.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="292" hspace="0" vspace="0" width="543"><br><br></div><div align="center"><img src="http://www.miankhabar.ir/uploads/images/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/94/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5/IMG_3828.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="318" hspace="0" vspace="0" width="547"></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://www.miankhabar.ir/uploads/images/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/94/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5/IMG_3832.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="294" hspace="0" vspace="0" width="547"></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://www.miankhabar.ir/uploads/images/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/94/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5/IMG_3864.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="301" hspace="0" vspace="0" width="551"></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://www.miankhabar.ir/uploads/images/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/94/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5/IMG_3901.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="332" hspace="0" vspace="0" width="557"></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://www.miankhabar.ir/uploads/images/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/94/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5/IMG_3938.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="327" hspace="0" vspace="0" width="557"></div> <div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div><div id="__zsc_once"></div> text/html 2015-03-21T21:25:40+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی فریاد خاموشم نود و چهارم http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/446 <font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><img src="http://www.shereno.com/images-file/312891.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></b><br></font></div><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br>سلام ....<br><br>شروع دنیایم! دنیایی که به من قدرت حس و لمس کردن را داده است<br>از انجا بود که شیرینکاری های کودکانه ام را حس کردم<br>ان روزها شوق قد کشیدن و بزرگ شدن تا اینکه از پنجره خانه بیرون را تماشا کنم ! در من شکل گرفت<br>شوق بزرگ شدنم تا انجا ادامه داشت که !!!<br>دستهای مهربان بابا ...<br>فریاد دلسوزانه ی مادر<br>از دست دادن لذت های کودکانه !<br>از دست دادن احساسات شیرین و خالصانه ی بچگی<br>از ان موقع باورم شد! می میرد تمام انچه ان روزها برایم تمام معنیم بود ...<br>باورم شد که ...بزرگ شدن یعنی به راحتی اشک نریختن ...<br>به راحتی نرنجاندن ... به راحتی نفهمیدن دیگرها و احساس انها<br>بی اهمیت شدن انچه در بزرگی برایمان به ظاهر کوچک اما در واقع بزرگ است ...<br>معامله ی سختی است !!!<br>خیلی سخت ...<br>از همان اول از عهده اش ترسیده بودم که برنیایم اما پذیرفتم !!!<br>ترجیح می دادم هیچ وقت بزرگ نشوم ...<br>اما دیدم اجبار در کار است !<br>معامله ی جدی و اجباری ...<br>باید بپذیرم حقیقت ...<br>این تلخترین حقیقت را پذیرفتم !!!<br>اما ...<br>&nbsp;عهد بستم ...<br>عهد بستم ارزش های کودکی (والاترین ارزش های زندگیم ) هرگز و به هر قیمتی برایم بی ارزش نشود ...<br>چه پیمان های قشنگ و نازی مگر نه؟ و چه قشنگ وفا کردم به ان ها ...<br>اما ...<br>ای کاش عهد دیگری می بستم چون اگر عهد دیگری می بستم بی شک به ان وفا می کردم <br>حالا که وفا نکردم بگذریم ...<br>انقدر از خود راضی بودم چون به عهدم وفا کرده بودم ...<br>در خود نمی گنجیدم ! انچنان به خود می بالیدم ...<br>چقدر خوش بودم به خواسته هایم رسیده بودم ... <br>تا انجا که ...<br>سقوط ...<br>سقوط کردم ...<br>بدجور زمین خوردم ... لازم بود ...<br>پس حقم بوده این زمین خوردن اما می ترسم ...<br>خدایا می ترسم ...<br>می ترسم که دیگر بلند ... نتوانم بلند شوم .<br>خدای من<br>دور از انصاف است انتظار بلند شدن از این جسم خسته و بی رمق ...<br>مدت هاست دست خسته ام را سوی تو گرفته ام تا بگیریش ...<br>بلندم کنی ...<br>حالا ببینم دیگر از ان بالیدن ها خبری نیست ؟؟؟<br>ببینم که حالا من مانده ام و یک دنیا اعتراض ...<br>و یک عمر سوال و سرزنش ابدی ...<br>اما من با همه ی این ها من ماندم و یک امید عجیب و بی نهایت درد دل ...<br><br>فقط یه خواهش :<br>&nbsp;شما رو به جان رویای کودکیتون، مواظب خوبیهاتون باشین <br></b><br><b>حالتون خوش ...<br>عیدتون مبارک <br><br></b><b>خداحافظ همگی ...<br><br><br><br><br>پست مخصوصم&nbsp; تو راهه <br>شایدم آخری <br>البته شاید <br>ادامه ....<br>زیاد منتظر نمونین <br></b> </font> text/html 2015-01-09T11:05:28+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی من ناصر حجازی هستم ...... http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/445 <div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/e4c556fpq48u9cwas6m3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="296" hspace="0" vspace="0" width="673"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">روحش شاد و یادش گرامی باد.ناصر حجازی یکی بود دیگر مثل اون پیدا نخواهد شد.</font></b><br><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">با تشکر از همه عواملی که این فیلم را ساختند.</font></b></font><br><br></div><div align="center"><font color="#CC66CC"><img src="http://varzesh-meshkin.ir/wp-content/uploads/14502_orig.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font><br><br></div><div align="center"><font color="#CC66CC"><a href="http://hw1.asset.aparat.com/aparat-video/bc8196d1e011bd37cd4f9398c40344831961125__62968.mp4" target="" title="">تیزر فیلم ، من ناصر حجازی هستم</a></font><br></div> text/html 2015-01-09T10:46:30+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی 19 دی .... http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/444 <div align="center"><img src="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=0CAUQjBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.kashan-behzisti.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2F1_19.jpg&amp;ei=nbKvVJT1D8TnapfFgPgP&amp;psig=AFQjCNHhU6hKbH3OImEgOasYLi3Ara13MA&amp;ust=1420887069356446" alt="" align="bottom" border="0" height="316" hspace="0" vspace="0" width="508"></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3366FF">شرح ما وقع :</font><br><br>رحلت مرموز آیت ا... سید مصطفی خمینی در آبان 1356 را می توان نقطه عطفی در نهضت اسلامی مردم ایران دانست. مجالس یادبود در سراسر کشور برگزار شد و در آن مراسم، تظاهرات گسترده علیه رژیم به پا شد. از این رو رژیم، تصمیم گرفت با توهین به ساحت حضرت امام خمینی، چهره ایشان را به عنوان رهبری نهضت مخدوش کند. در اواسط دی ماه 1356، پیک دربار، نامه ممهور به مهر دربار را به داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی داد. او نیز نامه را به روزنامه اطلاعات جهت انتشار سپرد. مسعودی، صاحب امتیاز روزنامه، مفاد مقاله را باعث واکنش علما و روحانیون و برای آینده روزنامه خطرناک می دانست، اما در تماس با وزیر اطلاعات و نخست وزیر، آموزگار، دریافت که برخی از مفاد تند و تحریک آمیز آن به خواست شاه در مقاله آمده است. در این مقاله که با امضای مستعار "احمد رشیدی مطلق" در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، بطور صریح، بی حجابی فضلیت و حجاب، کهنه پرستی و ارتجاع معرفی و به ساحت مقدس امام خمینی، اهانت و قیام 15 خرداد 1342، توطئه استعمار سرخ و سیاه معرفی شده بود. با انتشار این مطالب اهانت آمیز، اولین واکنش ها در شهر قم آغاز شد. مدرسین حوزه علمیه قم دروس حوزه را در روز 18 دی تعطیل اعلام کردند و در این روز، طلاب با تشکیل اجتماع بزرگی تظاهرات خود را به سوی منازل مراجع آغاز کردند و تعدادی از علما و مراجع قم در سخنرانی های خود، به حمایت از امام و محکومیت اهانت به ساحت ایشان پرداختند. بازاریان قم با مشاهده حرکت حوزه علمیه، تصمیم به تعطیلی مغازه های خود در 19 دی گرفتند. روز نوزدهم دی ماه ساواک و شهربانی به کمک نیروهای کمکی از تهران وارد شده و در حوالی مدارس علمیه متمرکز شدند. اقشار مختلف مردم با راهپیمایی به سوی منازل بزرگان حوزه، رفته رفته خروشان تر می شدند. نیروهای رژیم با مشاهده حرکت عظیم مردم تصمیم به حمله گرفتند و تیراندازی شروع شد و در این روز عده زیادی از طلاب و مردم قم به شهادت رسیده و یا مجروح شدند. نتایج و پیامدهای قیام نوزدهم دی : 1 ـ اثبات توخالی بودن شعار فضای باز سیاسی 2ـ ثابت شد که شاه از حرکت مذهبی ـ سیاسی به رهبری روحانیت و در راس آنها، حضرت امام، بیش از هر حرکت سیاسی دیگر وحشت دارد 3ـ نهضت در مسیر صحیح خود قرار گرفت؛ به نحوی که ترفندهای بعدی رژیم نیز بی ثمر افتاد 4ـ متحجرین و مروجان جدایی دین از سیاست منزوی شدند. این قیام را باید نقطه عطفی در تاریخ نهضت اسلامی دانست چرا که پس از آن امواج انقلاب اسلامی شدت گرفت و با چهلم های پی در پی مردم نقاط مختلف ایران دامنه انقلاب فراگیر شد و در نهایت به سرنگونی رژیم پهلوی انجامید.<br></font></b></font><div align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/10/11/100958435028.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="268" hspace="0" vspace="0" width="456"></font></b></font><br></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font><div align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://salsali-j.persiangig.com/image/10069.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="301" hspace="0" vspace="0" width="452"></font></b></font><br><br></div><div align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://rajaei.ghasam.ir/images/news/26908/thumbs/26908.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="319" hspace="0" vspace="0" width="456"></font></b></font><br><br></div><div align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1382/11/962810719928116128111227258715421167.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="303" hspace="0" vspace="0" width="456"></font></b></font><br><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font></div> text/html 2014-12-18T00:34:04+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی تولد بی تولد .... http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/433 <p dir="rtl" align="center"><img src="http://www.upload7.ir/images/00219399142924197291.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="414" hspace="0" vspace="0" width="409"><font size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4">یادته</font><font size="4"> </font><font size="4">ی</font><font size="4">ه روز بهم گفتی:هروقت دلت </font><font size="4">گرفت و خواستی گریه کنی برو زیر بارون که نکنه نامردی اشکاتو ببینه و بهت بخنده.گفتم:اگه بارون نبود چی؟؟؟گفتی اگه چشمای قشنگ تو بباره آسمونم گریش می گیره. گفتم یه خواهشی دارم وقتی آسمون چشمام خواست بباره تنهام نذار. گفتی به چشم </font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="4">حالا امروز دارم گریه می کنم اما آسمون نمیباره...</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="4">تو هم اون دور دورا ایستادی و بهم می خندی...</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4">یادش بخیر ....<br></font></p><p style="margin-right: 36pt; text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><br><font color="#fe6805"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"></span></font></font></font></font></font></font></p><p dir="rtl" align="center"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">پ</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">وری</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">ا ج</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">ان ت</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">و</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">لدت م</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">ب</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">ارک ...&nbsp; <br></font></b></font></p><p dir="rtl" align="center"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">ر</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">و</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">حت ش</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">ا</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">د </font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">...</font></b></font></p> text/html 2014-12-08T05:54:17+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی ملکه بهار در پاییز ... http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/427 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/en952.jpg" alt="" height="300" hspace="0" vspace="0" width="354" align="bottom" border="0"><br><br>هان ای&nbsp; ایرانیان، ایران اندر بلاست</font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">مملکت داریوش دستخوش نیکلاست</font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">مرکز ملک کیان، در دهن اژدهاست</font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">غیرت اسلام کو، جنبش ملی کجاست</font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">برادران رشید، این همه سستی چراست</font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">ایران مال شماست، ایران مال شماست</font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">به کین اسلام باز، خاسته برپا صلیب</font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">خصم شمال و جنوب، داده ندای مهیب</font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">روح تمــدن ـــه لب، آیـــه‌ی اَمَّن یجیب</font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">دین محمد، یتیم، کشور ایران، غریب</font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">بر این یتیم و غریب، نیکی آئین ماست</font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">ایران مال شماست، ایران مال شماست</font></font><br><br><div align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4" color="#FF0000">زادروز تولد ملک الشعرا بهار ....</font><br></div></div><br> text/html 2014-10-26T20:16:50+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی شکر که این حال منه ... http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/424 <br><img src="http://sangariha.com/i/attachments/1/1381002091631580_large.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="364" hspace="0" vspace="0" width="683"><br><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br>شکر خدا را که در پناه حسینم ...</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">عالم از این خوبتر پناه ندارد...</font></b><br></div> text/html 2014-10-26T20:12:09+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی سلام محرم .... http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/423 <div align="center"><img src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image8/0.034064001291408789_irannaz_com.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="347" hspace="0" vspace="0" width="592"><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>بوی محرم می آید<br>کاش سهراب اینگونه می گفت:<br>آب را گل نکنید<br>شاید از دور علمدار حسین(ع)<br>مشک طفلان بر دوش<br>زخم و خون بر اندام<br>میرسد تا که از این آب روان<br>پر کند مشک تهی، ببرد جرعه آبی برساند به حرم<br>تا علی اصغر (ع) بی شیر رباب (س)<br>نفسش تازه شود و بخوابد آرام<br><br></b></font><div align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>آ<font color="#006600">ب را گل نکنید</font></b></font><font color="#006600"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>تا که شرمنده نگردد عباس</b></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>تا که پژمرده نگردد گل یاس</b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;<b> ....</b></font></font><br></div></div> text/html 2014-07-09T08:22:27+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی جام رمضان سال 93 دارابکلا http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/422 <b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بالاخره پس از کش و قوس های فراوان امسال جام رمضان به همت شورای ورزشی و دهیاری و الاخصوص شخص ایرج ملکیان برگذار میشود <br><br>این دوره از بازیها با حضور دواده تیم برگذار میشود و هر یک از باشگاه های دارابکلا ( اتحاد، بسیج، پرسپولیس،قدس، چمران،استقلال،دارابجوان،وحدت) <br>موظف به دادن تنها یک تیم میباشند تا به کیفیت بازیها افزوده شود <br>&nbsp;<br>همچنین تیم های دهیاری دارابکلا، پایگاه مقاومت شهید مهاجر، اوسا حضور دارند<br><br><font color="#3333FF">اخبار این دوره از مسابقات جام رمضان دارابکلا در وبلاگ <span style="background-color: rgb(102, 255, 153);">ورزش دارابکلا&nbsp;</span><font color="#006600"> <font color="#CC0000"><font color="#CC0000" face="georgia,times new roman,times,serif" size="7"><a href="http://darabsport.mihanblog.com/post/51" target="_blank" title="اینجا ">اینجا</a></font><br><br><br></font><br></font></font></font><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF"><font color="#006600"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://darabsport.mihanblog.com/post/52" target="" title=""><font color="#CC0000">برنامه و نتایج هر شب مسابقات (کلیک کنید )</font></a><br><br><a href="http://darabsport.mihanblog.com/post/53" target="" title=""><font color="#CC0000">خبرهای حاشیه ای جام رمضان 93&nbsp; (کلیک کنید )</font></a></font></font></font></font></span></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b> text/html 2014-06-27T11:24:15+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی هر جور تو بخوایی ...همون میشم !!! http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/421 <div align="center"><img src="http://www.nasr19.ir/wp-content/uploads/2011/08/ramezan2-16001.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="374" hspace="0" vspace="0" width="602"><br></div><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br>هر جه تو بگویی...</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">روزی شخصی در کوچه ای می گذشت ناگهان غلامی را دید</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">از اینکه چشم بر زمین دوخته خوشحال شد</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">و قصد خریدنش را کرد از او پرسید</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">می توانم تو را به غلامی برگزینم گفت:</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">آری</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گفت: نامت چیست</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گفت:هرچه تو بگویی</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گفت: از کجا آمده ای</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گفت: هر کجا که تو بخواهی</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گفت: چه کار می کنی؟</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گفت:هر چه تو بگویی</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ناگهان صاحب به گریه افتاد و گفت:</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ما نیز باید برای صاحبمان خدا اینگونه باشیم</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">و رو به غلام کرد و گفت:</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تو آزادی...</font></b><br><font face="times new roman,times,serif"><br></font><br><font face="times new roman,times,serif"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#3333FF" size="4">بیایم حداقل&nbsp; حداقلش این یه ماه رو&nbsp; اون طوری که دوس داره باشیم <br>اون طوری&nbsp; که ، ته ته&nbsp; دلمون به خودمون بگیم :&nbsp; <br>حالا آدم شدی ....<br><br></font></font><font color="#3333FF" size="4">ماه عسل <br>ماه آش نذری های مادر بزرگ ...(یادش بخیر)<br>ماه خدا&nbsp; نزدیکه <br>بقل گوشمه <br>گوش کن ....<br>صدای ماه رمضون ....<br>صدای اذان&nbsp; منحصر بفرد عمو جعفر نزدیکه ...!!!<br></font><br></font><br></div> text/html 2014-06-21T19:03:15+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی عزت الله انتظامی کبیر ... http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/420 <p align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://karajrasa.ir/wp-content/uploads/2014/05/%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <img src="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;docid=SDZf3J12pG0v8M&amp;tbnid=OJP_y619M1hYfM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fkarajrasa.ir%2Ftag%2F%25D8%25B9%25D8%25B2%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%2F&amp;ei=L9ilU4XKIanW0QXPyIHwAw&amp;bvm=bv.69411363,d.ZWU&amp;psig=AFQjCNE6fFR0KsnCExcXJARIfp3r9anZZg&amp;ust=1403464068715042" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;docid=qK4fDrKY7qnqkM&amp;tbnid=gaKA994_cRyvdM:&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Firanwebgard.ir%2Fpost%2F%25D8%25B9%25D8%25B2%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AD%25DA%25A9%25D9%2585%2F&amp;ei=RdelU6r8H4iEOM_FgYAG&amp;bvm=bv.69411363,d.ZWU&amp;psig=AFQjCNF2uIA9o_ptCS09okqxYQY19Rt9KQ&amp;ust=1403463877783753" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></b></p><p align="right"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; هیچ وقت قرص هایی که حال آدم را خوب می کنند<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جای "خوب هایی" که دل آدم را قرص می کنند، نمی گیرند<br></font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></b></p><p align="right"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3333FF">&nbsp; عزت الله انتظامی ...</font></font></b></p><p align="right"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#3333FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تولد عزت مبارک ...<br></font></font></b></p> text/html 2014-06-19T14:09:13+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی جمعه ، 29 ام یه سالی http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/419 <div align="center"><img src="http://www.aviny.com/article/maghale/91/04/Images/61409.jpg" alt="" height="332" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="551"><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سلام به همگی <br>امروز میخوام فارغ از هر دلبستگی مادی و معنوی و<br>&nbsp;قومی و نژادی و شهر و استان و <br>&nbsp;حذبی و&nbsp; سیاسی<br>آبی و قرمز<br>&nbsp;و ...<br>حرفی رو از ته دل بگم <br>ینی بنویسم <br>&nbsp;نه ...<br>در واقع حرفی ندارم که بگم <br><br>&nbsp;کاری ندارم به اینکه کی چپیه ، کی راستیه <br>کی بالاییه و کی پایینیه&nbsp; <br>خلاصه کاری ندارم کی ،&nbsp; کدوم جهتیه <br>کاری ندارم به اینکه کی اصلاحی و کی اصولی <br>کلا کاری به اصلاح سر و ریش و اصلاح درخت و اصلاح اراضی و ... ندارم <br>کاری هم&nbsp; با اصول حسابداری 1 و 2 و 3 و اصول فقه و اصول رانندگی و اصول زندگی و ... هم ندارم <br>کلا کاری با هیشکی ندارم <br><br>با خودم هستم <br>با خود خودم <br>با من خودم&nbsp; <br>با خود منم هستم ...<br><br>آدم باید فارغ از هر علاقه و جهت فکری ...<br>باید یه خرده بصیرت داشته باشه ..<br>پنج سال پیش&nbsp; ...<br>&nbsp;پنج سال پیش </font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تا همین</font></b> این موقعها<br>بصیرت رو فقط لای کتابا میشد پیدا کرد <br>لای حرفای آدمای عارف گوشه نشین <br>ساعت حدودای ساعت 2 رو نشون میداد<br>یه دفعه یه پیر مردی اومد و همه رو از خواب بیدار کرد ...<br>اونم چه خواب تلخ و شیرینی ...!!!<br>ماها از نماینده امام زمان حرف شنوی نداشتیم <br>چه برسه&nbsp; خودش ...<br><br>فقط به همین آهنگ وب بسنده میکنم <br>نماز جمعه<br>29 خرداد 88 <br>تو همون کتابا که از بصیرت زیاد گفته <br>یه حدیثی هم بدجور به چشم میخوره ...<br>«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة»<br>« هر كه بمیرد و امام زمانش را نشناسد ، همانند مردن زمان جاهلیت مرده است »<br><br><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font size="5">بقیه در ادامه مطلب ..<br>متن مناجات رهبری در نماز جمعه 29 خرداد سال 88 و سال 87 با امام زمان </font><font size="5"><br></font></span><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font size="5">در ادامه مطلب</font><font size="5"><br></font></span></font></b><br><br></div> text/html 2014-06-19T10:01:05+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی "شهادت" دکتر شریعتی ... http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/418 <div align="center"><img src="http://www.mohammadeshagh-khalili.com/wp-content/uploads/2011/11/mohammad_handwriting.jpg" alt="" height="432" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="403"><br><br><br><img src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/3/28/175357_718.jpg" alt="" height="258" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="403"><br><br><img src="http://axgig.com/images/19284569288459182744.jpg" alt="" height="302" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="405"><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">29 خرداد&nbsp; <br>"<font color="#CC0000">شهادت</font>" مظلومانه دکتر علی شریعتی تسلیت ...<br>فقط موندم چرا هیچ وقت ، هیچ کس نخواست پسوند "<font color="#CC0000">شهید</font>" رو <br>به ایشون برگرونه !!!!<br><br>میگن مال میت خوردن نداره !!!</font></b><br></div> text/html 2014-06-16T13:47:22+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی نیست ... http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/416 <div align="center"><div align="right"><div align="center"><img src="http://saghie.rozup.ir/saghi/91/7/4/Tanha___fars4pic_(14).jpg" alt="" height="348" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="588"></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#009900" size="4">برای او که نیست ...</font></font></b><br></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#3333FF">مینویسم <br>با چشمی پر از اشک <br>و اشکی خشکیده در چشم <br>برای او <br>که میبیند و نمیخواند<br>میخواند و نمیگوید<br>میگویم و نمیبوید<br>از عشق, دوری ,جدایی, درد<br>همواره اینچنین بوده <br>شاید کلیشه ای ست <br>خاطرات, هجوم واژه ها<br>سرشار میشود در من <br>دستم قلم بغل میگیرد<br>روی کاغذ میرقصد<br>به محض نوشتن اما<br>خط خطی میشوم<br>خالی میشوم<br>چرا که او نیست<br>هست اما کنار من <span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">نیست </span><br>برای من<span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"> نیست </span><br><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">نیست که نیست ...</span><br></font><br></font></b></div> text/html 2014-06-06T19:33:17+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی 17=24+24 ....!!!!؟ http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/414 <div align="center"><img src="http://upcity.ir/images2/63913338613272424162.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="298" hspace="0" vspace="0" width="574"></div><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br>روزی که تو آمدی</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">شعر نابی بودی</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">آفتاب و بهار با تو آمدند</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">روزی که آمدی</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">طوفان شد و پیکانی آتشین</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">در نقطه ای از جهان فرود آمد</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">و من با تو باور کردم</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">که می شود هم پای رنگین کمانی در باران قدم زد !</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="background-color: rgb(51, 204, 255);">دوست خوب و نزدیک من ...</span> <br>تولدت مبارک</font></b><br><br></div> text/html 2014-06-06T19:33:17+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی انتظار خورشید ... http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/413 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div align="center"><font color="#3333FF" face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><img src="http://phow.ir/wp-content/uploads/2013/09/sun.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="365" hspace="0" vspace="0" width="600"><br>سلام </b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><font color="#3333FF"><b>امروز&nbsp; </b></font><br><font color="#3333FF"><b>ینی بیست سال پیش در چنین روز </b></font><br><font color="#3333FF"><b>یه اتفاقی افتاده بود</b></font><br><font color="#3333FF"><b>اتفاقی که به انتظار خورشید پایان داد</b></font><br>تولد یه خاطره ..<br>به همین خاطر داستانی جالب که نوشتم&nbsp; رو براتون گذاشتم <br><font color="#3333FF"><b>داستانی&nbsp; ک از مدت ها پیش آمادهش کرده بودم </b></font><br><font color="#3333FF"><b>شخصیت های اصلی این داستان واقعی و مسیر کلی داستان هم بر اساس واقعیت نوشته شد </b></font><br><font color="#3333FF"><b>اما جزئیاتی در داستان وجود داره که کاملا از براساس خیالات&nbsp; نوشته شد </b></font><br><br><br></font><div align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font color="#3333FF">رفق ....</font><br><font color="#3333FF">دوست و آدم نزدیک برا من , برا همیشه ...<br></font><font color="#3333FF">تولدت مبارک&nbsp; ...<br><br></font></b><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">هرچند به قول بعضی دوستان این حرف کفره !!<br>ولی&nbsp; فدایی داری ...<br></span></font>&nbsp;<br><br><b><font face="times new roman,times,serif" size="3">انتظار خورشید (فصل اول)</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">تازه از امامزاده اومده بود بیرون ..., بعد کلی دعا و راز و نیاز و خلوتش با خدای خوبش</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">آخه خدایی که اون داشت انگار با خدای ما فرق داشت .خیلی باهاش راحت بود و دوسش داشت.</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">از پله های امامزاده&nbsp; مثل بچه دوساله ها پاورچین ,پاورچین&nbsp; اومد پایین . کبل آقا ,متولی امام زاده که مشغول آب دادن به گل های دور امازاده بود ,رو کرد بهش و گفت:</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">چیه ؟!!! تو خودتی&nbsp; ....؟! توکه اینجوری نبودی ؟!&nbsp; ببین این گلا رو ....</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">دارن به روی تو میخندن ..., دنیا داره به روت میخنده ...پس بخند دخترم ,تا دنیا به روت بخنده </font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">نخندی دلم بدجور میگیره ...</font></b><br>ادامه .....<br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font color="#3333FF">داستان در ادامه مطلب ...<br></font></b></font></div></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font> text/html 2014-06-03T11:06:53+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی شکر خدا را http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/411 <div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><img src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1392/3/22/155109_866.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="381" hspace="0" vspace="0" width="563"><br><br>شکر خدا را که در پناه حسینم ...<br><br>عالم از این خوبتر پناه ندارد...<br><br></font></b></div> text/html 2014-06-01T20:05:26+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی توقع یا ارزش قائل شدن برای همدیگه؟؟!! http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/410 <div align="center"><img src="http://upcity.ir/images2/51751566775075842172.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="398" hspace="0" vspace="0" width="484"></div><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">می دونید چیه؟!!</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br>&nbsp;آدمها جالب شدن.<br>البته هیچ کس به خودش نگیره مطلب کلیه . کلا دارم باهاتون درد دل می کنم. <br>واقعا نمی دونم آدمهای دیگه چه جورین ولی به نظر من اگه کسی از یه نفر دیگه بدی ببینه و تو رفتارش با اون کسی که در حقش بد کرده تغییری ایجاد نکنه اون آدم قطعا مشکل داره.!!!</font></b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">؟</font><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="4">؟</font><br>( یا شایدم خیلی زرنگه و الان روی خوش نشون می ده که بعدا تلافی کنه)<br>حالا این تغییر به هر شکلی می تونه باشه.از تذکر دادن و ابراز ناراحتی کردن و کم کردن صمیمیت و کلا کم کردن رابطه داریم تا قطع کاملش.<br>بالاخره آدمها که عروسک و رباط نیستن.عمل بدی ببینن قطعا ناراحت می شن و رو رفتارشون تاثیر می گذاره.!!!<br><br>البته ناگفته نماند که بدی دیدن از دیگران هم درجاتی داره.<br>مثلا یه دوست صمیمی وقتی ناراحتت می کنه می بخشیدش , اما مثلا تا چند بار؟ !!<br>اگه واقعا دفعات زیاد بشه آیا باز هم می شه بخشید؟؟!!<br>اصلا دوستی که همش ناراحتتون کنه دوستی باهاش فایده ای داره؟؟!!!<br>بنظر من که اون آدم برای شما ارزشی قائل نشده چون می دونسته که مثلا با این کارش&nbsp; ناراحت می شین<br>( چون چند بارتا حالا با همین کار از دستش ناراحت شدین)<br>&nbsp;ولی باز با کارهاش ناراحتتون می کنه.<br><br>باز به نظر من همه اینها بر می گرده به غرور بیجا !!!<br>این که ما فکر می کنیم فقط دل خودمون دله و بقیه دل ندارن که از کارهای ما ناراحت بشه و&nbsp; بشکنه.<br>یعنی اصلا خیلی اوقات فکر نمی کنیم که طرف مقابلمون انسانه. وقتی کاری انجام می دیم یا حرفی رو می زنیم حتی یه لحظه خودمون و نمی گذاریم جای طرف مقابل تا بفمیم از اون کار یا حرف&nbsp; ما دلگیر می شه یا نه و اصلا چه حالی پیدا می کنه. قبول ندارین؟؟!!!<br><br>بعضی ها اسمش رو می گذارن توقع!!! <br>ولی به نظر من توقع نیست.<br>ارزش قائل شدنه.اینکه از دوستتون حرف نامربوطی نشنوین یا کار غیر معقولی نبینین بر می گرده به اینکه اون دوست چقدر برای دوستیش با شما ارزش قائله و اصلا براش مهم هست که دوستیش با شما بهم بخوره یا نه؟ چون کارها و رفتارهای نامعقول احتمالش زیاده که باعث بهم خوردن دوستیها بشن.<br></font></b><div align="right"><font color="#33CC00"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ولی ....</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">اما یه وقتایی ...</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یه جاهایی ...</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یه دوستایی ...</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یه رابطه و دوستی هایی خارج از این فلسفه و منطق .....</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">برا خودش جایی رو تو <span style="background-color: rgb(0, 0, 153);">دل</span> آدما دست پا میکنه که حتی خودتم نمیتونی جاشو پر کنی ....<br><br></font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">.....</font></b></font><br></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp; </font></b></div> text/html 2014-05-14T03:53:57+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی 24 .... !!!! ؟؟؟؟ http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/408 <div align="right"><div align="center"><font color="#3333FF" size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">24&nbsp; .... !!!! ؟؟؟؟</font></b></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b>بیست و چهار .... !!!!‌ ؟؟؟؟</b></font><br></div><div style="direction: ltr;" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">TWENTY FOUR .... !!!! ????</font></b><br><br></div></div><br><div align="center"><img src="http://sports-zip.com/tennisblog/wp/wp-content/uploads/2011/11/24.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="535" hspace="0" vspace="0" width="535"><br></div><br><br> text/html 2014-05-03T11:37:41+01:00 nilgoon-224.mihanblog.com پسر اردیبهشتی معلم ...!!! http://nilgoon-224.mihanblog.com/post/407 <div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://www.bultannews.com/files/fa/news/1393/2/12/252604_604.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="334" hspace="0" vspace="0" width="566"><br><br>چند روزی بود حس و حال پست گذاشتنو نداشتم</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گفتم هر طوری شده برا هفته معلم هم که شده حداقل یه پست بذارم</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خیلی تو اینترنت گشتم تا یه مطلب که شایسته مقام معلم باشه رو پیدا کنم </font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کلی هارد کامپیوترمو زیر و رو کردم </font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کلی متن هم از خودم برا این روز و این هفته آماده کردم </font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دو سه تا پست آماده انتشار کردم </font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ولی وقتی که خواستم بذارم تو وب و تاییدشون کنم ... </font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یه دفعه یاد یه معلم دلسوز افتادم </font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تموم اون نوشته ها و چیزایی که براش دو سه روز وقت گذاشتم رو پاک کردم </font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یه حس و حال عجیبی که خیلی برام آشنا بود بهم دست </font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یه چیزی بین بغض و شادی ...</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">معلم دلسوز ، خواهر عزیز ، ....</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">خانم سحرخیز </font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">روزت مبارک !!!!</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پیشکش برای تمام معلمان دلسوز </font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">روحش شاد ....</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">تقدیم به خسرو و میکایل و محمد <br>و خانواده سحرخیز و بابویه</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></b></div>